4 persoonlijke actiepunten voor HS

Toine FennisNaast het politieke D66 HS verkiezingsprogramma en de spin-off van de D66 pop-up winkel brainstorm sessies en oplossingen voor leegstand van winkelpanden wat misschien maar weinigen helemaal zullen lezen zijn er een paar zaken waar ik me persoonlijk op wil richten binnen en buiten de politiek. Ik noem er hier alvast 4:

1. Duurzaamheid

Wij produceren in de gemeente Hoogezand-Sappemeer veel afval, naast huishoud-afval zijn dat ook oude of kapotte meubels en apparaten. Een deel van oude apparaten en meubels wordt verkocht of komt bij de kringloopwinkels terecht en krijgt een nieuwe eigenaar, maar een groot deel wordt als afval gestort en verbrand. Plastic en metaal van apparaten wordt gesmashed en gesmolten. Van goede apparaten, meubels en kleding die kapot gaan wordt door bezitters slechts klein deel gerepareerd, soms omdat kennis over het repareren ontbreekt en soms omdat een nieuwe zo makkelijk gekocht is en een voordelige of laagdrempelige reparatie-mogelijkheid niet voor handen is.
Ik wil in Hoogezand-Sappemeer een Repair Café beginnen omdat ik meer aandacht wil voor duurzaamheid en een laagdrempelige mogelijkheid wil bieden in de buurt om spullen te repareren. Door kapotte apparaten en spullen te repareren kan de levensduur verlengd worden en daarmee direct de afvalstroom verminderd.
Er is op dit moment in Hoogezand geen mogelijkheid om laagdrempelig reparaties uit te voeren. Daarnaast is het een sociale gelegenheid om met buurtgenoten in contact te komen.
Er zijn in Nederland al vele RepairCafé’s georganiseerd en deze expertise wordt gedeeld via www.repaircafe.nl
Concreet:
Ik ben bereid om dit samen met een vrijwilliger (met contacten in de buurt en buurtcentrum) te organiseren / coördineren. Indien deze 2 middagen (waarbij een zaterdagmiddag en woensdagmiddag of 2 zaterdagmiddagen het meest logisch lijken) succesvol zijn kan lidmaatschap van het landelijk RepairCafe netwerk worden overwogen (eenmalig €50). Meer informatie staat op: http://repaircafe.nl/lid-worden-van-het-repair-cafe-netwerk/
D66 HS wil om de duurzaamheid in de gemeente Hoogezand-Sappemeer te bevorderen meer samenwerking met de Kringloopwinkel, wat bijvoorbeeld kan leiden tot gedeeltelijke (modulaire) recycling van nog werkende onderdelen. Daarnaast wil D66HS een duurzaamheidsprijs instellen om aandacht te houden voor verschillende vormen van duurzaamheid.
2. Marktplaats & Matchmaking van vraag en aanbod van diensten
Naar aanleiding van een oriënterend gesprek bij het WISP afgelopen maandag begreep ik dat er vanuit wijkcentrum Woldwijck al vergaande gesprekken zijn om samen te gaan werken met de Wijktalentenbank (http://www.wijktalentenbank.nl/)  die tot nu toe alleen actief was in de wijk Gorecht-West.
Kritiek op wijktalentenbank
Vorig jaar was ik al behoorlijk kritisch over de enorme hoeveelheid geld (>€75.000) die hier volgens het projectplan in is gepompt in 2012/13 vanuit de gemeente en Provincie en de in mijn ogen slecht functionerende inhoudelijke coördinatie door Kwartier Zorg en Welzijn die ondanks dit uitgewerkte plan van aanpak, betaalde medewerkers en het het wijkteam wat bij 140 huishoudens over vloer is gekomen niet kon aangeven wat de behoeften zijn van bewoners van Gorecht West (wat bijvoorbeeld had kunnen resulteren in oproepen of vragen op de website of directe matchmaking). Ook het feit dat er noch kwalitatieve, noch kwantitatieve doelstellingen zijn geformuleerd én nog steeds niet transparant is geëvalueerd (zoals afgesproken in het projectplan) noch door Kwartier noch door de gemeente maakt dat ik ondanks het potentieel van de wijktalentenbank voor de wijk Woldwijck vanuit het platform graag kwalitatieve kaders zou zien en doelstellingen voor zover hier budget naartoe gaat. Bijvoorbeeld minimaal 100 bewoners van de wijk Woldwijck maken per jaar minimaal 1 keer gebruik van de wijktalentenbank ofwel door advertentie / oproep te plaatsen of te reageren. De huidige website (ook met nieuw jasje) zorgt door onnodige tussenkomst van het wijktalentenbankteam bij zowel het plaatsen van de oproep als het reageren de matchmaking eigenlijk voor onnodige vertraging. Mijn voorstel zou zijn dat die bemiddeling door het wijktalentenbankteam alleen op verzoek plaatsvind zodat de vrijwilliger die er nu tussen zit direct wordt ontlast en transacties sneller en makkelijker kunnen plaatsvinden en alleen als dat door vrager of aanbieder op prijs wordt gesteld (aangegeven bijv. met een checkbox) dat de vrijwilliger controleert en/of bemiddeld.
Matchmaking
Voor de matchmaking van vraag en aanbod van diensten en expertise op wijkniveau zou gebruik kunnen worden gemaakt van een talentenmatrix waarbij behoeften en talentencategorieën zoals Huishoudhulp, Administratief, Computerhulp, Tuinieren, Boodschappen, Oppas, Klussen en Zorg uitgewerkt kunnen worden.
Voorstel: het vaststellen van matchmaking doelstellingen voor het wijkcentrum Woldwijck, daarnaast het maken van een inventarisatie van behoeften uit de wijk en aanwezige talenten. Uiteraard help ik graag mee aan een (digitaal) inventarisatieformulier. Ook kan gebruik worden gemaakt van alle kennis en informatie die ik vorig jaar heb verzameld voor LetsHS.NL Er zijn ook LETS of tijdruil community websites voor dienstenruil waarvan gratis gebruik kan worden gemaakt (bijvoorbeeld Cyclos 4 for Communities).
NB. Voor matchmaking op gebied van zorg zou je eigenlijk direct gebruik moeten maken van http://www.wehelpen.nl en niet via de wijktalentenbank wat meer is voor vrijwillige klussen tot ca. 1,5 uur per week zoals ook de buurtbox in Haren die nu trouwens ook financieel noodlijdend is of het succesvollere Buuv (http://buuv.nu/) in Haarlem (waar trouwens vanuit de gemeente Haarlem nog steeds veel geld in wordt gepompt en wel zorg omvat).
Buuv maakt o.a. gebruik van sociale makelaars (wat hier het wijkteam zou moeten doen of de sociaal beheerder in het buurthuis, gefinancierd via budget van Kwartier Zorg en Welzijn)
Buuv doet zowel klussen als zorg en heeft nu wel een licentiemodel voor andere gemeenten: 0,25 per inwoner voor 2 jaar en daarna 0,12 cent per inwoner per jaar. De kritische vraag is dus of de wijktalentenbank hiermee kan concurreren. Dus ca. 8.000-10.000 per jaar voor de hele gemeente HS voor een website die beter is dan de huidige (via Kwartier zorg en Welzijn).
Achtergrondinfo:
Het aantal huishoudens wat in Hoogezand-Zuid gebruik maakt van meer dan 5 sociale regelingen is meer dan 10%.
  • 9602 (Wijk 02 Hoogezand-Zuid)
Meer dan 60% van de huishoudens in dit gebied (waar Woldwijck in valt) maakt gebruik van 1 of meer sociale / financiële regelingen.
3. Wijkonderneming
Ik geloof in de kracht en het potentieel van de inwoners van gemeente Hoogezand-Sappemeer, maar ben van mening dat mensen in de woon en leefomgeving HS te weinig worden uitgenodigd om vanuit plezier en passie te ondernemen en daarmee op meerdere niveau’s werkelijk waarde toe te voegen aan de wijk, de gemeenschap of een individu. Geïnspireerd door diverse initiatieven als Doe Het Niet Zelf (DHNZ) http://www.doehetnietzelf.org/ , Mindz (http://www.mindz.com/) & inspirerende werkplekken plekken als Seats2Meet (http://www.seats2meet.com/), bijeenkomsten als Gave Dingen Doen (http://www.gavedingendoen.nl/), Durftevragen (http://durftevragen.com/), en het netwerkmaatschappij-concept Society 3.0 (http://www.society30.com/) en het onlangs door Martijn Aslander tijdens zijn verhaal op het Open Inspiration Festifal (http://www.oif0598.nl/gedeelde Permanent Beta (http://www.permanentbeta.nl/) om te verbinden, kennis te delen, te creëren en relevante vraagstukken op te lossen.
Het gaat om zinvol en bewust gebruik van sociaal kapitaal en elkaars kennis en vaardigheden om daarmee een betere, mooiere en leukere woon, werk en leefomgeving te creëren.
Om dit soort creatieve community sourcing een kans te geven zou ik graag een zakelijke dienstenruil en/of wijkonderneming starten vanuit (of samen met) een wijkcentrum of het door D66 voorgestelde StadsLab in het nog te bouwen huis voor cultuur en bestuur waarbij ik regelmatig brainstorm, mastermind, en inspiratie & informatie bijeenkomsten zou willen organiseren. Indien gewenst kan ik individuele coachingsessies en instructie aanbieden als Internet Businesscoach. Mijn ambitie is het komend jaar 10 maatschappelijk sociale ondernemers te helpen met het opzetten van hun onderneming.
Een mooi voorbeeld is het project ‘Human Capital in de Wijk’ in Breda met een Servicepunt voor Starters en Ondernemers (SSO):
Iets kleinschaliger vanuit sociaal perspectief:
De meest duurzame transformatie / transitie uit werkloosheid is zelfstandig ondernemerschap en het direct lokaal leveren van producten of diensten tegen geld of (ruil)waarde. Juist omdat geld voor een deel van de doelgroep een probleem is zou ik graag producten en diensten willen barteren die deels via het wijkcentrum aangeboden kunnen worden. Een mentor of buddy (van bestaande buurt-ondernemers) lijkt een logische aanvulling.
D66_Euro
4. Transparantie van bestuur, plannen en organisatie
Als inwoner van Hoogezand-Sappemeer ben ik er pas na een tijdje erachter gekomen dat veel zaken niet op gemeentelijk maar op wijkniveau worden georganiseerd en gefinancierd en er meerdere organisaties zijn die zich bezighouden met mijn directe omgeving. Voor de wijk Woldwijck zijn dat 5 Bewonerscommissies (West, Midden en Oost, Sterrenflat en Melkwegstelstel), Stichting platform Woldwijck, Het Woldwijck centrum met een sociaal beheerder en nu WISP, een wijkkrant (de Woldewieker), en straks een buurtvereniging (?), een wijkmanager (?) en een wijkteam of sociaal team (?).
De Kindervakantiespelweek vind wel plaats in (rond) het Woldwijckcentrum maar de organisatie is voor heel HS waardoor de geldstroom uit wijkbudget niet mogelijk is. Ik begreep van Harrie de Keijser (Voorzitter van Platform Woldwijck) dat er ongeveer €40.000 per jaar wijkbudget is maar dat de besluitvorming en besteding ervan momenteel niet wordt gepubliceerd.
Ik ben blij dat er een Wijk Informatie Service Punt (WISP) is opgezet om wegwijs te worden in mijn wijk, vragen te beantwoorden en door te verwijzen maar ik zou graag ook meer transparantie zien van en door de bestuurlijke organisaties in de gemeente HS en mijn wijk inclusief de bijbehorende kosten en geldstromen.
De website van wispwoldwijck.nl zou misschien ook meer informatie mogen bevatten met antwoorden op de volgende vragen:
  • Hoe is mijn wijk eigenlijk georganiseerd?
    (welke organisaties + doelstellingen, vergaderdata, budget, criteria, etc)
  • Hoe en door wie wordt het budget verdeeld? 
  • Hoe kan ik dit überhaupt te weten komen?  
Anders dan het overzicht van de gemeente op http://www.hoogezand-sappemeer.nl/ en de digitale gemeentegids: http://hoogezand-sappemeer.smartmap.nl/Nieuw
Vragen als:
  • Waar en hoe kan ik geld / subsidie aanvragen voor een buurtproject?
  • Bijvoorbeeld een groot schaakbord op straat, of
  • een 3D printer in het buurtcentrum? 
Wie beslist daarover, heb ik daarover inzicht en stemrecht?
Wie vertegenwoordigt mij in het platform?
Hoe worden de speelplekken en openbaar groen precies geregeld. Ik zag dat er mensen nodig waren voor zand verversen in de zandbak.
Ik zou bijvoorbeeld graag wat meer eetbaar landschap (fruitbomen / struiken) willen in mijn wijk. Hoe regel ik dat?
Mijn inspiratie voorbeeld is de propaganda gardening Ted Talk van Pam Warhust: How we can eat our landscapes
Online kon ik geen jaarverslagen vinden over beleid of resultaten in mijn wijk (Woldwijck) of van de organisaties die er actief waren / zijn.
Het laatste jaarverslag van Kwartier Zorg en Welzijn is van 2012, maar daarin staat niets over hoe het geld is of wordt besteed in de verschillende wijken in 2014.
D66-Hoogezand-Sappermeer-298x234Ik hoop binnenkort ook via de website van D66 meer informatie te geven over hoe je bij belangrijke en nuttige burgerinformatie komt. Wat ik al erg cool vind is dat we een eigen verkiezingsapp hebben:
Daarnaast ook social media:
D66 HS op Facebook: https://www.facebook.com/d66hs
D66HS op Twitter: https://twitter.com/d66hs
Toine Fennis is kandidaat raadslid voor D66 in Hoogezand-Sappemeer en staat op nummer #6 voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 #GR2014 #D66HS

1 comment for “4 persoonlijke actiepunten voor HS

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *