Bewustzijn: Ken Keyes en David R Hawkins

Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen. Het woord wordt op vele manieren gebruikt en kan te maken hebben met religie of bovennatuurlijke krachten, maar de nadruk ligt op de persoonlijke innerlijke ervaring.

Bewustzijn wordt omschreven als subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld (weten van wat je ziet, hoort of voelt en daarover kunnen vertellen) of op eigen mentale processen (weten van wat er in je omgaat en daarover kunnen vertellen).

Hoger Bewustzijn (uit Engelstalige Wikipedia wegens gebrek aan goede vertaling):
Higher consciousness, also called super consciousness (Yoga), objective consciousness (Gurdjieff), Buddhic consciousness (Theosophy), cosmic consciousness, God-consciousness (Sufism and Hinduism) and Christ consciousness (New Thought), are expressions used in various spiritual traditions to denote the consciousness of a human being who has reached a higher level of evolutionary development and who has come to know Reality as it is. Evolution in this sense is not that which occurs by natural selection over generations of human reproduction but evolution brought about by the application of spiritual knowledge to the conduct of human life, and of mental proficiency brought about by spiritual practices. Through the application of such knowledge (traditionally the preserve of the world’s great religions) to practical self-management, the awakening and development of faculties dormant in the ordinary human being is achieved. These faculties are aroused by and developed in conjunction with certain dispositions of character such as lucidity, as well as patience, kindness, truthfulness, humility and forgiveness towards one’s fellow man – qualities without which, according to moral/ethical stipulations of the various traditions, higher consciousness is not possible. This assumes that our morality system in our ‘lower’ consciousness is correct.

Bron: Wikipedia


Al enige jaren ben ik bezig met (hoger) Bewustzijn en Spiritualiteit in mijn leven. Behalve het verzamelen en lezen van diverse boeken en artikelen over- en gerelateerd aan deze thema’s merk ik dat juist het actief doen, ermee bezig zijn in dialoog, training en meditatie voor mij steeds belangrijker wordt. Verlichte zielen weten dat het hoger bewustzijn eigenlijk niet iets is wat je doet, maar juist gaat om loslaten en handelen vanuit een soort intuïtieve ‘flow’ in een staat van zijn. Omdat ik vanuit mijn basis (missie) graag verbindingen leg tussen systemen post ik hier twee bewustzijnssystemen die ik als waardevol heb ervaren. Het gaat om de vijf methoden van de levende liefdesweg en de twaalf paden naar de hogere bewustzijnsniveaus uit het ‘Handboek voor Hoger Bewustzijn’ van Ken Keyes en een vertaald citaat en de schaal van bewustzijn uit het boek ‘Power vs Force’ van David R. Hawkins.

1) Ken Keyes – Handboek voor hoger bewustzijn (ISBN 9020254545)

Onlangs werd ik opnieuw getrokken door het boek van Ken Keyes “Handboek voor hoger bewustzijn”. Ik heb het ooit aangeschaft omdat het werd aanbevolen door een paar mensen op nl.spiritueel. In het boek wordt de levende liefdeweg gepresenteerd.
Samenvatting – De vijf onderdelen van Levende Liefde
DE WET VAN HET HOGER BEWUSTZIJN:
Heb iedereen onvoorwaardelijk lief — jezelf inbegrepen.

DE VIJF METHODEN
ALSMEDE DE DIRECTE BEWUSTZIJNSVERDUBBELAAR:
1. Leer de twaalf paden uit het hoofd en pas ze toe op je problemen.
2. Wees je te allen tijde ervan bewust welk bewustzijns-centrum je gebruikt om je wereld waar te nemen.
3. Word steeds bewuster bewust van de oorzaak-gevolgverhouding tussen je verslavingen en de daaruit voortvloeiende misére.
4. Gebruik de katalysator ‘Al Tijd Wij Levende Liefde’ als een werktuig voor kenbare harmonie.
5. Gebruik de methode van het bewustzijn-richten om de herprogrammering van zware verslavingen te versnellen.

Alsmede de directe bewustzijnsverdubbelaar:
Breid je liefde, je bewustzijn en je liefdevol medeleven uit door alles te ervaren wat iedereen doet of zegt, alsof jij het gedaan of gezegd had.

De twaalf paden naar de hogere bewustzijnsniveaus van onvoorwaardelijke liefde en eenheid

HET BEVRIJDEN VAN MIJZELF

1. Ik bevrijd mijzelf van de verslaving aan zekerheid, sensaties en macht, die maakt dat ik probeer met geweld situaties in mijn leven te beheersen, en die zodoende mijn rust vernietigt en mij afhoudt van het liefhebben van mijzelf en anderen.
2. Ik ontdek hoe de verslavingen die mijn bewustzijn domineren mijn bedriegelijke versie scheppen van de veranderende wereld van mensen en situaties om mij heen.
3. Ik grijp graag elke gelegenheid aan (zelfs de pijnlijke) die mijn ervaringen mij van minuut tot minuut bieden om bewust te worden van de verslavingen die ik moet herprogrammeren om bevrijd te worden van mijn robot-achtige emotionele gedragspatronen.

HET HIER-EN-NU-ZIJN

4. Ik houd steeds in gedachten dat ik alles heb wat nodig is om te genieten van mijn hier en nu — tenzij ik mij door mijn bewustzijn laat domineren met eisen en verwachtingen gebaseerd op het dode verleden of de verbeelde toekomst.
5. Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid hier en nu voor alles wat ik ervaar, want het is mijn eigen programmering die mijn handelingen schept en die ook de reacties van de mensen om mij heen beïnvloedt.
6. Ik aanvaard mijzelf volledig hier en nu, en ervaar bewust alles wat ik voel, denk, zeg en doe (mijn op emoties gebaseerde verslavingen inbegrepen) als een noodzakelijk deel van mijn groei naar hoger bewustzijn.

OMGANG MET ANDEREN
7. Ik stel mij oprecht voor iedereen open door bereid te zijn mijn diepste gevoelens volledig te uiten, aangezien het verborgen houden, in welke mate dan ook, mij vasthoudt in mijn illusie van af gescheidenheid van anderen.
8. Ik voel met liefderijk medeleven de problemen van anderen aan zonder emotioneel gevangen te raken in de toestanden die hun kond doen van wat zij nodig hebben voor hun groei.
9. Ik handel vrijuit wanneer ik harmonisch evenwichtig en vol liefde ben, maar indien mogelijk vermijd ik te handelen wanneer ik emotioneel verward ben en mijzelf de wijsheid onthoud die voortvloeit uit liefde en verruimd bewustzijn.

HET ONTDEKKEN VAN MIJN BEWUSTZIJNSBESEF
10. Ik breng voortdurend de koortsachtige onderzoekingstochten van mijn rationele geest tot rust teneinde de verfijnde energieën waar te nemen die mij in staat stellen op te gaan in alles om mij heen.
11. Ik ben mij voortdurend bewust welke van de zeven bewustzijnscentra ik gebruik, en ik voel mijn energie, ontvankelijkheid, liefde en innerlijke vrede groeien als ik alle bewustzijnscentra openleg.
12. Ik beschouw iedereen, mijzelf inbegrepen, als een ontwakend wezen dat hier is om aanspraak te maken op zijn of haar geboorterecht op de hogere bewustzijnsniveaus van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

DE SCHAAL VOOR HET ELK MOMENT KENNEN VAN JE BEWUSTZIJNSCENTRUM:

De zeven bewustzijnscentra:
1. Het veiligheidscentrum
2. Het sensatiecentrum
3. Het machtscentrum
4. Het liefdescentrum
5. Het centrum van de hoorn des overvloeds
6. Het bewustzijnsbesefcentrum
7. Het centrum van kosmisch bewustzijn

HET DOEL VAN ONZE LEVENS:
Het doel van onze levens is de bevrijding van alle verslavende valstrikken, en zodoende één te worden met de oceaan van levende liefde.

[Bron: Ken Keyes – Bijlage 2 van Handboek voor Hoger Bewustzijn]


De toegevoegde waarde is voor mij de dimensie (schaalverdeling) met de zeven bewustzijnscentra waardoor verschillende emoties, ervaringen en aspecten na bewuste duiding in een eigen kader (bewustzijncentrum) geplaatst kunnen worden.

2) David R Hawkins – Power vs Force; the Hidden Determinants of Human Behavior (ISBN 1561709336)

Dr. David R. Hawkins beschrijft in zijn boek ‘Power vs Force’ de problematiek waarmee de mens te maken heeft als het gaat om zijn bewustzijn:

“Het dilemma van de mens – nu en altijd – is geweest dat hij zijn eigen intellectuele artefacten als realiteit identificeert. Maar deze kunstmatige veronderstellingen zijn slechts de producten van een willekeurig punt van perceptie. De ontoereikendheid van de antwoorden die we krijgen is een direct gevolg van de beperkingen geïmpliceerd in de zienswijze van de vrager. Geringe fouten in de formatie van vragen resulteert in grove fouten in de antwoorden die volgen.
Begrip volgt niet simpel uit het onderzoeken van gegevens; het komt van het onderzoeken van gegevens in een bepaalde context. Informatie is onbruikbaar tot we weten wat het betekent. Om de betekenis te begrijpen, moeten we niet alleen de juiste vraag stellen, we hebben ook adequate instrumenten nodig waarmee we de gegevens kunnen meten in een betekenisvol proces van sorteren en beschrijven.

De fatale fouten van alle gedachtesystemen zijn primair geweest:
* Mislukking in het onderscheiden tussen subjectief en objectief;
* Voorbij gaan aan de grenzen van context inherent in basisontwerp en terminologie;
* Onwetendheid van de natuur van bewustzijn zelf;
* Miskenning van de natuur van causaliteit.

De maatschappij besteedt constant zijn inspanningen aan het corrigeren van effect in plaats van oorzaak, wat een reden is dat het bewustzijn van de mensheid zich zo langzaam ontwikkeld. Menselijke wezens zijn amper op de eerste trede van de evolutionaire ladder; we hebben zelfs nog niet eens primitieve problemen als de honger op de wereld opgelost. In feite zijn de totstandkomingen van de mensheid tot nu toe het meest indrukwekkend voor het bereiken – bijna blind – door het proces van trial and error. Terwijl deze willekeurige zoektocht naar oplossingen heeft geresulteerd in een doolhof van verbijsterende complexiteit, hebben ware antwoorden altijd het kenmerk van eenvoud gehad. De basiswet van het universum is economie. Het universum verspilt geen enkele quark; alles dient een doel en past in een evenwicht – er zijn geen ondergeschikte of te verwaarlozen gebeurtenissen.

De mens zit vast met zijn gebrek aan kennis over zichzelf totdat hij kan leren voorbij ogenschijnlijke oorzaken te kijken. Vanuit het menselijk verleden, kunnen we opmerken dat antwoorden nooit voortkomen van het identificeren van ‘oorzaken’ in de wereld. In plaats daarvan is het noodzakelijk om de condities die onder de ostensieve (aanschouwelijke) oorzaken liggen te identificeren.; en deze condities bestaan alleen binnen het eigen menselijk bewustzijn. Geen definitief antwoord voor enig probleem kan gevonden worden door het isoleren van opeenvolgingen van gebeurtenissen en de projectie van een mentaal denkbeeld van ‘causaliteit’. Er zijn geen oorzaken binnen de waarneembare wereld. De waarneembare wereld is een wereld van gevolgen.
De verschillen in het vinden van effectieve middelen reduceren zichzelf, bij onderzoek, tot onze onmogelijkheid om essentiële van niet-essentiële zaken te scheiden. Tot nu toe is er geen systeem wat een methode heeft verschaft welke machtige en effectieve oplossingen onderscheid van zwakke ineffectieve. Onze middelen om onszelf te evalueren zijn inherent incapabel om realistische taxatie / evaluatie uit te voeren.

Maatschappelijke keuzen zijn, vaker dan niet, het resultaat van eigenbelang, statistische misvatting, sentiment, politieke of mediadruk, persoonlijke vooroordelen en gevestigde orde.

Cruciale beslis­singen die de levens van iedereen op de planeet beïnvloeden worden genomen onder omstandig­heden die praktisch falen garanderen. Omdat samenlevingen de noodzakelijke realiteits­basis ontberen om effectieve probleemresoluties te formuleren, vallen ze keer op keer terug op een toevlucht tot kracht (in zijn verschillende uitingen – zoals oorlog, wetten, belasting, regels en voor­schriften), wat extreem kostbaar is, in plaats van het gebruiken van macht, wat erg economisch is.
De twee basistypes van operationele gaven, rede en gevoel, zijn beide inherent onbetrouwbaar, als onze geschiedenis van hachelijke individuele en collectieve overlevingsgetuigenis. Hoewel we onze daden aan rede toeschrijven, handelt de mens vooral op basis van patroonherkenning; de logische rangschikking van gegevens dient vooral om het systeem van patroonherkenning te versterken wat dan ‘waarheid’ wordt. Maar niets is ooit ‘waar’, behalve onder bepaalde omstandigheden, en dan alleen vanuit een bepaald oogpunt, karakteristiek onbenoemd.

Als resultaat deduceert de nadenkende mens dat al zijn problemen voortkomen uit de moeilijkheid van ‘kennen’. Uiteindelijk komt de denker aan bij epistemologie, de tak van filosofie die de vraag onderzoekt hoe – en tot welke graad – de mens werkelijk iets weet. Zulke filosofische verhandelingen zullen misschien erudiet (geleerd) of niet relevant lijken, maar de vragen die zij stellen staan aan de basis van de menselijke ervaring. Het maakt niet uit waar we beginnen met het onderzoeken van menselijke kennis, we zullen altijd uitkomen bij het kijken naar het fenomeen van bewustzijn en de natuur van de menselijke bewustheid (verstand). En we komen uiteindelijk tot dezelfde bewustwording: Iedere volgende vooruitgang in de conditie van de mens vereist een verifieerbare basis voor weten (kennen), waarop we ons vertrouwen mogen plaatsen.

Het voornaamste obstakel naar de ontwikkeling van de mens, dan, is zijn gebrek aan kennis over de natuur van bewustheid zelf. Als we in onszelf kijken naar de moment op moment processen van onze geest, zullen we spoedig waarnemen dat de geest veel sneller handelt dan het zou toegeven. Het zal duidelijk worden dat het denkbeeld dat onze handelingen zijn gebaseerd op nagedachte besluiten een grote illusie is. Het besluitvormingsproces is een functie van de bewustheid (verstand) zelf; de geest neemt besluiten gebaseerd op miljoenen stukken gegevens en hun correlatie en projecties, ver voorbij bewust bevattingsvermogen, en met enorme snelheid. Dit is een algemene functie die gedomineerd wordt door energiepatronen die de nieuwe wetenschap van non-lineaire dynamica attractors noemt.
Het bewustzijn kiest automatisch wat het het beste acht van moment tot moment omdat dat uiteindelijk de enige functie is waartoe het in staat is. Het relatieve gewicht en de merite (waarde) die wordt gegeven aan bepaalde gegevens worden bepaald door een dominant attractor-patroon die opereert in het individu of in een collectieve groep van geesten (denkers). Deze patronen kunnen geïdentificeerd, beschreven en gekalibreerd worden; uit deze informatie ontstaat een totaal nieuw begrip van menselijk gedrag, geschiedenis en de bestemming van de mensheid.”

[Bron: David R. Hawkins – Power vs Force p. 26-28 (eigen vertaling uit Engels naar het Nederlands)]

Dr. David Hawkins heeft een methode uitgewerkt gebaseerd op kinesiologie om gekalibreerde signalen van het onbewuste en de ziel waar te nemen. Uitvoerig onderzoek heeft geleid tot een gekalibreerde logaritmische bewustwordingsschaal van 1 tot 1000 waarin alle mogelijke niveaus van macht van het menselijk bewustzijn zijn verwerkt.

Logaritmische kaart van bewustzijn van David Hawkins:

God-View

Life-View

Level

Log

Emotion

Process

Self

Is

Enlightenment

700 – 1000

Ineffable

Pure Consciousness

All-being

Perfect

Peace

600

Bliss

Illumination

One

Complete

Joy

540

Serenity

Transfiguration

Loving

Benign

Love

500

Reverence

Revelation

Wise

Meaningful

Reason

400

Understanding

Abstraction

Merciful

Harmonious

Acceptance

350

Forgiveness

Transcendence

Inspiring

Hopeful

Willingness

310

Optimism

Intention

Enabling

Satisfactory

Neutrality

250

Trust

Release

Permitting

Feasible

Courage

200

Affirmation

Empowerment

Indifferent

Demanding

Pride

175

Scorn

Inflation

Vengeful

Antagonistic

Anger

150

Hate

Aggression

Denying

Disappointing

Desire

125

Craving

Enslavement

Punitive

frightening

Fear

100

Anxiety

Withdrawal

Disdainful

Tragic

Grief

75

Regret

Despondency

Condemning

Hopeless

Apathy

50

Despair

Abdication

Vindictive

Evil

Guilt

30

Blame

Destruction

Despising

Miserable

Shame

20

Humiliation

Elimination

Logaritmische Kaart van Bewustzijn (vertaling naar Nederlands):

God-Kijk

Levenskijk

Niveau

Log

Emotie

Proces

Zelf

Zijn

Verlichtheid

700 – 1000

Onbeschrijfelijk

Puur Bewustzijn

Alles zijnd

Perfect

Vrede

600

Gelukzaligheid

Verlichting

Een

Compleet

Plezier

540

Sereniteit

Herschepping

Liefdevol

Zacht

Liefde

500

Bewonderen

Openbaring

Wijs

Betekenisvol

Rede

400

Begrip

Abstractie

Genadig

Harmonieus

Acceptatie

350

Vergeving

Transcendentaal

Inspirerend

Hoopvol

Bereidwilligheid

310

Optimisme

Intentie

Mogelijkmakend

Toerijkend

Neutraliteit

250

Vertrouwen

Loslaten

Toestaand

Uitvoerbaar

Moed

200

Affirmatie

Empowerment

Onverschillig

Veeleisend

Trots

175

Minachten

Ontwaarding

Wraaklustig

Vijandig

Kwaadheid

150

Haat

Agressie

Ontzeggend

Teleurstellend

Verlangen

125

Hunkering

Verslaving

Straffend

Angstaanjagend

Angst

100

Bezorgdheid

Ontwenning

Minachtend

Tragisch

Verdriet

75

Berouw

Moedeloosheid

Veroordelend

Hopeloos

Apathie

50

Wanhoop

Afstand nemen

Rancuneus

Kwaad

Schuldigheid

30

Schuld

Vernietiging

Verachtend

Armzalig

Schaamte

20

Vernedering

Verwijdering

Het ‘hogere’ doel van het leven is groeien naar een hoger bewustzijnsniveau. Gemiddeld zou de mensheid nu (volgens dit boek) net boven de 200 zitten. In een heel mensenleven zou men normaal gemiddeld slechts 5 punten groeien. Het sneller doen groeien van de macht van bewustzijn gaat o.a. door het lezen van geïnspireerde literatuur en het volgen van inspirerende voorbeelden die kalibreren op een hoger niveau dan jij.

De combinatie van het systeem Ken Keyes (uit 1975) en David R. Hawkins (ca. 2002) creëert wel een ruimere dimensie binnen het bewustzijn en wetten zoals de wet van aantrekkingskracht = Law of Attraction (LOA) van Abraham-Hicks (o.a. uit The Secret) sluiten hierbij aan.

Toine Fennis.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *